LAG

Klubbens lag sesongen 2022/ 2023

Miks 6, 7, 8 år

Jenter 10

Gutter 10

Gutter 12

Jenter 14/ Jenter 14 2

Gutter 14

Jenter 16

HALLREGLEMENT SORTLANDSHALLEN

Til faste leietakere av treningstid i Sortlandshallen: Vennligst påse at dere følger gjeldende reglement

• Den som leier skal oppgi minst en ansvarlig som ansvarshavende og kontaktperson for treningsgruppa. Ansvarlig skal påse at tildelt leietid overholdes og at hallreglement følges. Dersom annen trener/instruktør overtar skal Sortlandshallen informeres.
• Ansvarshavende skal påse at treningsgruppa går inn i salene gjennom garderobene og at den enkelte benytter innesko i hallen. Det skotøy som benyttes i salene skal ikke være skittent eller kunne sette merker på gulvet. Trening i sokker eller barføtter anbefales ikke, pga. fare for å få flis i foten.

• Ansvarshavende er ansvarlig for ro og orden, at det kun er de som har trening som er i salene, og at alle er ute av garderober etter trening. Dersom uvedkommende ikke forlater hallen på trener/instruktørs anmodning tas det kontakt med daglig leder eller vaktmester.

• Leietaker skal påse at utstyr som benyttes blir behandlet og brukt på en forsvarlig måte. Materiell skal ikke dras langs gulvet. Heving/senking av skillevegger skal bare foretas av de ansvarlige trener/instruktør

• Leietaker står ansvarlig for at hallen forlates i ordentlig stand (klargjort for neste bruker). Skade som skyldes uforsiktig eller uforsvarlig behandling i forbindelse med bruk er leietakers ansvar. Sortland Kommune besørger skadene utbedret og fakturerer leietaker. Etter nærmere avtale kan leietaker selv utbedre skadene. Leietaker er pliktig til å melde fra til Sortlandshallen dersom skader på inventar/utstyr oppstår.

• Leietaker plikter å gjøre seg kjent med evakueringsplan (skilting) for stedet de oppholder seg.

• Ved helgeleie hvor man ikke har åpne arrangement, er leietaker ansvarlig for at hoveddør til hallen er lukket under leietiden. Dvs. at døren ikke holdes åpen ved hjelp av stoler etc.

• Sortland Kommune har ikke ansvar for tap av verdisaker.

• Husdyr, røyking, narkotiske stoffer og alkohol er ikke tillatt i Sortlandshallen.

• Håndballklister er kun tillatt brukt av seniorklasser og ned til og med 16 års klasse. Videre er det kun vannbaserte klisterprodukter på boks som er lov å benytte.